آرشيو كامل اخـبـار و اطلاعـيه هاى مهـم
* راه اندازى سايت راهنماى تلفن 118 - 20/06/87
سايت 118 ايران راه اندازى شد. با راه‌اندازى اين سايت همه هموطنان عزيز و حتى مقيم خارج از كشور ديگر احتياج به سردرگمى براى اطلاع رسانى تلفن هاى تماس خود نخواهند بود. با اين سايت بدون محدوديت همگان قادر خواهند بود كه تلفنهاى انتقالى جديد را سريعاً تعويض نمايند.
* ثبت نام بدون نوبت در دانشگاه آزاد واحد تهران مركزى - 18/06/87
ثبت نام بدون نوبت در دانشگاه آزاد واحد تهران مركزى بدليل اشتباه مسئولين خدمات ماشينى دانشكده ها در زمانبندى سيستم صورت گرفت. با اين اشكال بوجود آمده بعلت اولين بار بودن انتخاب واحد اينترنتى در 3 روز اول اشتباهي در 3 دانشكده براى زمانبندى بوجود آمد كه بعد از اعتراض بعضى از دانشجويان سريعاً از ستاد مركزى و شركت سنجش پرداز به مشكل رسيدگى شده و ظرف مدت 15 دقيقه تمامى مشكلات مرتفع گرديد.
* انتخاب واحد اينترنتى مؤسسه امام خميني قم - 17/06/87
انتخاب واحد اينترنتى مؤسسه امام خميني قم هم با موفقيت مثل ترمهاى گذشته شروع و با داشتن امكانات سامانه ابر دانشگاه سنجش پرداز در عرض يك روز تمامى امور انتخاب واحد خود را انجام داد.
* انتخاب واحد اينترنتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى - 15/06/87
انتخاب واحد اينترنتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى در 11 دانشكده با موفقيت شروع شد ، در اين اتفاق غيرقابل باور با اينكه اين دانشگاه با داشتن نزديك 40 هزار دانشجوى فعال بزرگترين دانشگاه جهان محسوب مى‌شود و از طرفى هم امكانات اينترنتى آن بسيار محدود بوده و براى هر دانشكاه پهناى باند براى انتخاب واحد اينترنتى بين 500 تا 1000 كيلو بايت بوده است ولى با داشتن نرم افزار بسيار قدرتمند ابر دانشگاه از شركت سنجش پرداز تمامى اين محدوديتها مرتفع گرديده و براى اولين بار بطور عالى ثبت نام صورت گرفت.